Kundcase

Hur bygger vi en långsiktig styrmodell som möjliggör uppföljning mot strategin?

Problem

Bolaget startades 2008 och har sedan dess vuxit kraftigt och omsätter idag över 5 miljarder. Den kraftiga tillväxten ställer ökade krav på en ny och mer detaljerad styrmodell, vilken möjliggör uppföljning av lönsamhet på produkt- och kundnivå och som säkerställer rätt typ av utvecklings- och forskningsinvesteringar.

Lösning

Lösningen blev att i en inledande fas arbeta fram en gemensam bild av dagens affärsmodell i syfte att etablera samsyn i vart bolaget står idag och vart det är på väg. Vidare togs ekonomiska ansvar (inkl. KPI:er) fram för alla chefsnivåer i syfte att säkerställa önskade styreffekter och uppföljning på rätt nivå. Projektet tog fram definitioner av struktur/hierarki för de objekt (kund, produkt, kanal etc.) bolaget ville följa upp lönsamheten på. Slutligen visualiserades styrmodellen i bolagets BI-verktyg för önskade effekter.

Resultat

Projektet resulterade i en tydlig styrmodell, vilken hela företagsledningen stod bakom. Den nya styrmodellen möjliggör löpande uppföljning av lönsamhet på kund- och produktnivå, vilket är avgörande för att säkerställa bolagets tillväxtstrategi. De framtagna KPI:erna har en tydlig koppling till bolagets strategiska mål och handlingsplaner som säkerställer önskade beteenden och styreffekter inom hela organisationen.

Utmaning

Bygga en långsiktig och heltäckande styrmodell för ett bolag som i huvudsak gått från en produkt och ett par marknader till en global närvaro med en breddad produktportfölj samt hög förvärvstillväxt.

Bolaget hade från start i huvudsak en produkt på ett par marknader. Den kraftiga tillväxten innebar ökad global närvaro, en breddad produkt- och kundportfölj och inte minst en ökad komplexitet för affären, vilket ställer krav på en tydlig och långsiktig styrmodell som säkerställer uppföljning av de strategiska målen.

Uppdraget omfattades av att tillsammans med kunden arbeta fram en styrmodell för att möjliggöra uppföljning av avgörande komponenter för affären som tillväxt, lönsamhet och effektivitet samt att tydligt koppla ihop ansvar till de strategiska målen.

Projektet delades in i ett flertal steg med det huvudsakliga målet att implementera styrmodellen i en BI-lösning.

De viktigaste arbetsströmmarna var att:

  • Etablera en förståelse för och dokumentera de långsiktiga strategiska målen
  • Arbeta fram och förankra affärsmodellen enligt ”Business model canvas” (Osterwalder)
  • Skapa en resultaträkning som möjliggjorde uppföljning av de viktigaste intäktsflöde
  •  Förtydliga och fördela ekonomiskt ansvar inom organisationen, baserat på strategi och affärsmodell
  • Arbeta fram och etablera en struktur för uppföljning av lönsamhet per produkt, kund och försäljningskanal
  • Identifiera nya KPI:er och koppla kvantifierbara drivare mot strategin samt dess påverkan på tillväxt och resultat
  • Den nya styrmodellen visualiserades i bolagets BI-plattform

Genom en väldokumenterad styrmodell kan verksamheten nu styras med tydlig koppling mot de strategiska målen och där hela affärsmodellen har inkluderats. Den tillämpande metodiken för framtagning och utveckling av styrmodellen kan framgent användas för att integrera såväl nyutvecklade affärsben som förvärvade affärsben.