Kundcase

Mäta prestation i ett forskningstungt bolag

Problem

Teknikbolaget upplevde en obalans och otydlighet i ansvaret för respektive funktion och enhet. Vem ansvarar för vad och hur kan det mätas om enheten gör det den ska?

Lösning

Lösningen låg i att se över ekonomistyrningen och förtydliga de ekonomiska ansvaren genom anpassade ekonomimodeller.

Resultat

Tydliggjorda ekonomiska ansvar i organisationen. Högre acceptans för de mål och mått varje del av organisationen följdes upp mot. Ökat lokalt ansvarstagande. Möjlighet att mäta produktivitet.

Utmaning

Att hitta rätt ekonomiska ansvar, mått och sätt att mäta prestationen i ett forskningstungt teknikbolag.

Projektbeskrivning

Kunden var ett mycket forskningstungt teknikbolag med globala kunder. Upplevda problem låg i att den ekonomiska ansvarsfördelning inte uppfattades som tydlig eller i många fall inte påverkbar. Nyckeltal och finansiella rapporter återspeglade inte på ett korrekt sätt de olika enheternas karaktär. Vidare önskade ledningen ett mer lokalt ansvarstagande och möjligheten att kunna mäta produktivitet även i delar av bolaget som var forskningstungt.

Först fastslogs tillsammans med ledningen önskade styreffekter i organisationer. Denna målsättning på riktning och beteende i organisationen låg till grund för kravställningen och designen av de nya ekonomiska ansvaren. I nästa steg utvecklades ny ekonomisk ansvarsstruktur inom bolaget. Arbetet innebar att fördela resultat-, intäkts-, bidrags, avkastnings- och kostnadsansvar i organisationen.

Vissa ansåg sig ha mål och mått som inte var påverkbara och vice versa. Framförallt gällde detta de ekonomiska ansvaren. Vidare fanns få möjligheter att mäta produktivitet.

När ny ekonomisk ansvarstruktur var testad, förankrad och beslutad i organisationen fortsatte arbetet med att utarbeta de nya ekonomimodellerna. Uppbyggnad av Mått & Objektsmatriser för respektive affärsområde vilka beskriver resultat-, balans- och kassaflödesmodell för affärsområdet. Mycket arbete med att definiera på vilka objekt ekonomisk mätning ska ske som exempelvis produktionslinje, produkt och geografiska marknad. Viktigt även med tydliga definitioner av vilka intäkter och kostnader som ingår i respektive resultatnivå.

Slutligen utvecklades rapportpaket utifrån nya ekonomimodeller och kompletterades med ny budgetprocess och verktyg vilka fick stöd i nytt beslutsstöd.