Kundcase

Utforma ett strategiskt styrkort

Problem

Industrikoncernen saknade ett verktyg som kopplade samman de strategiskt långsiktiga riktlinjerna från moderbolaget till dotterbolagen, med löpande budget- och prognosarbete. Metodiken drev onödigt mycket tid, samt var svår att strukturera och bryta ner årliga värdeskapande aktiviteter.

Lösning

Lösningen blev ett strategiskt styrkort och aktivitetskort, som säkerställde att de projekt/aktiviteter som drevs var i linje med strategin. Lösningen implementerades sedermera i koncernens 18 dotterbolag.

Resultat

– Starkare och tydligare koppling mellan långsiktigt strategi och årliga projekt
– Initierat och/eller accelererat strategiarbete i dotterbolagen (vissa hade ingen strategi)
– Enklare uppföljning av strategiska förändringar, dvs möjligt för dotterbolagens styrelser att fokusera på rätt förändringar
– Större möjligheter, tack vare styrkortet, att uppfylla koncerners ägardirektiv

Utmaning

Att utforma och implementera ett strategiskt styrkort, som säkerställer att dotterbolagens projekt/aktiviteter är i linje med den övergripande koncernstrategin.

Projektbeskrivning

Kunden var en 100-årig nordisk industrikoncern, med ett innehav av 18 bolag. Det saknades ett verktyg som kopplade samman de strategiskt långsiktiga riktlinjerna mellan moderbolaget och dotterbolagen.

Koncernledningen ställde sig frågan;

”Hur vet vi att det vi arbetar med är i linje med strategin och dess mål?”

Projektet bedrevs som en 24h strategiworkshop tillsammans med koncernen och dess VD:ar, där målet var att gemensamt landa i ett strategiskt styrkort.

Arbetet inleddes med en rad intervjuer med dotterbolagen, för att definiera problemen/bristerna i den befintliga arbetsmetodiken och verktygen. De definierade problemen/bristerna användes som underlag till strategiworkshopen, som hölls tillsammans med koncernen och dotterbolagens VD:ar. Strategiworkshopen varvades med teoretisk strategi-genomgång, för att inspirera och säkerställa förståelsen för betydelsen av en direkt koppling mellan strategi och styrkort. Workshopen summerades med analyser och konklusioner, som resulterade i ett gemensamt utformande av ett balanserat styrkort och aktivitetskort. Den nya styrmodellen omfattades av en rad fokusområden, med tillhörande målsättningar och nyckeltal.

Teori

Titel: Balanced Scorecard – Step by step for government and nonprofit agencies

Författare: Paul R. Niven

Utgivningsår/publiceringsdatum: 2003